វិទ្យុ៨៤០០០ធម្មក្ខន្ធមានទិសដៅលើកដម្កើនព្រះពុទ្ធសាសនា តាមរយះដែលជាពុទ្ធវចនៈដែលជាពាក្យប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធព្រមទាំងពុទ្ធដីការ ព្រះថេរីគាថា ព្រះថេរគាថាដែលជាឱវាទរបស់ព្រះអរិយសង្ឃក្នុងការបង្ហាញនូវសេចក្តីពិតដែលពោលនូវវាចាចេញអំពីបញ្ញាដ៏បរិសុទ្ធ