ព្រះថេរៈគាថា / សុត្តន្តបិដក​លេខ៥៦ " ខុទ្ទកនិកាយ " ឃ្នៀបទី [០១] ដល់ [២២៤] / ឃ្នៀបទី [៩៨] ដល់ ឃ្នៀបទី [១០៩]